Algemene Voorwaarden voor www.sunshine-events.nl

Tropi Caliente organiseert onder de naam Sunshine-Events muziek & dansvakanties.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.sunshine-events.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tropi Caliente. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tropi Caliente. Het intellectueel eigendom berust bij Tropi Caliente.

Tropi Caliente streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.sunshine-events.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sunshine-events.nl op deze pagina.

 

Boekingen

 Sunshine Events/Tropi Caliente neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar.

De hoofdboeker dient 21 jaar of ouder te zijn en gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn. Sunshine Events/Tropi Caliente behoudt zich het recht voor om te allen tijden, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren.

Sunshine Events /Tropi Caliente zal de boeking binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, dit is tevens fuw actuur. De bevestiging/ factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 7 werkdagen na datum van de bevestiging/ factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 7 werkdagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/ factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Sunshine Events/Tropi Caliente.

 

Prijzen

 De prijzen staan op www.sunshine- events.nl. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sunshine Events te mogen claimen of te veronderstellen.

Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

Bij de door Sunshine Events geadverteerde huurprijs van iedere het appartement is inbegrepen:

  • BTW volgens de richtlijnen van de btw-administratie van het land van bestemming
  • Eindschoonmaak
  • Gebruik van zwembad en tennisbaan
  • Gas en elektriciteit en waterverbruik
  • Opgemaakte bedden en handdoeken inbegrepen.
  • Toeristenbelastingen heffingen De geadverteerde huurprijs van het appartement is inclusief toeristenbelasting en heffingen (gebaseerd op de maximale bezetting van het appartement).

 

Betalingen 

 Bij boekingsbedragen boven de € 150,00 dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van € 150,00. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Tropi Caliente.

Boekingsbedragen tot € 150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen.

Bij boeking binnen 12 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens via bankoverboeking voldaan te worden.

Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Tropi Caliente gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. In dit geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade.

Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De (aan)betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Tropi Caliente.

 

Wijzigingskosten

 Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Tropi Caliente niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Tropi Caliente of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking rekenen wij u € 45,- wijzigingskosten aan.

Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurder appartement. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkoper appartement of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming van de boeking van meer dan één appartement het aantal geboekte appartementen wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals hierboven vermeld.

 

Annuleringen

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a) Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 150,00. b)
b) Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd.
c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Tropi Caliente

 

Verzekeringen

 Het is raadzaam bij boeking een annulering en/of reisverzekering af te sluiten. De verzekeringen zijn niet direct bij de boeking af te sluiten.

 

Aankomst en vertrek

 Bij aankomst in het park geeft u het (door u uitgeprinte) e-ticket af en ontvangt u de sleutel van het appartement. U mag vanaf 15.00 uur in het appartement (eerder inchecken is een mogelijkheid als dit van tevoren aangevraagd en goedgekeurd is). Vanaf 10.00 uur kan er gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten in het park, tenzij voorafgaand aan uw verblijf. Op de dag van vertrek dient u het appartement vóór 10.00 uur te verlaten. U kunt nog de hele dag gebruikmaken van alle faciliteiten in het park.

 

Aansprakelijkheid

 Tropi Caliente en Pedra del Rei aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het park; het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade die voor Pedras del Rei en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden.

 

Contactgegevens

 Voor vragen kunt u contact opnemen met

www.sunshine-events.nl

contact@sunshine-events.nl

 

Onderdeel van:

Tropi Caliente Evenementenorganisatie & Entertainment

KVK nummer: 24296269
BTW nummer: NL0016240779B19
www.tropicaliente.nl

booking@tropicaliente.nl

(+31)10 415 7462

(+31)6 2242 5277